Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Narratus Multimedia: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
– Deelnemer: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
2. Toepassing en toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Narratus Multimedia en Deelnemer, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Deelnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Inschrijvingen en bestellingen
Het inschrijven voor workshops kan alleen via het aanmeldingsformulier op de website. Met de inschrijving of bestelling verklaart Deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Deelnemer verbindt zich dan ook tot betaling van het cursusgeld. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een workshop.
4. Herroeping
Deelnemer kan de inschrijving (koopovereenkomst met betrekking tot de koop van een workshop) of bestelling van een ander product of dienst binnen zeven werkdagen zonder opgave van redenen per e-mail herroepen. De termijn begint te lopen direct na inschrijving resp. aankoop. Om aan de herroepingtermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. Herroeping kan alleen per e-mail aan: heusfoto@me.com
5. Restitutie
In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide kanten ontvangen prestaties te worden teruggegeven resp. het genoten voordeel (bijv. gebruiksvoordelen) te worden afgegeven. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor de Deelnemer te lopen vanaf de verzending van de e-mail met herroeping. Voor Narratus Multimedia begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van de herroeping.
6. Betaling
Betaling van het factuurbedrag dient uiterlijk zeven dagen na bevestiging van de inschrijving ontvangen te zijn op de bankrekening van Narratus Multimedia. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.
Indien niet tijdig wordt betaald is de Deelnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Deelnemer is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.
Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro
Narratus Multimedia heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Narratus Multimedia, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Narratus Multimedia is ontvangen.
7. Annulering
Annulering kan uitsluitend per e-mail (heusfoto@me.com). Deelnemer kan tot 2 weken vóór de datum van de workshop kosteloos annuleren.
Indien Deelnemer om welke reden dan ook besluit om later dan 2 weken vóór de datum van de workshop te annuleren, kan helaas niets worden gerestitueerd. De Deelnemer heeft altijd het recht een vervanger de workshop te laten volgen op de ingeschreven datum.
Narratus Multimedia behoudt ten allen tijde het recht voor om een workshop bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. De beslissing hierover zal uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de betreffende workshop genomen worden. Deelnemer wordt hierover per e-mail op de hoogte gesteld. Bij ziekte van de docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de workshop per e-mail dan wel telefonisch dan wel per sms-bericht afgelast.
Gedane betalingen worden volledig teruggestort. Restitutie van betalingen zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen, worden nagekomen.
8. Aansprakelijkheid
Narratus Multimedia is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Deelnemer is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Narratus Multimedia of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
9. Faillissement/surseance
Zowel Narratus Multimedia als de Deelnemer hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
10. Rechts- en forumkeuze
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Narratus Multimedia en de Deelnemer, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.